Friday, November 26, 2010

महावाक्यविवरणम्

अथात्ममहावाक्याविवरणं कथयति समस्तविषयवासनाविनिर्मुक्तःसःपरमहंसः।केवलनिर्विशेषब्रह्मचिन्तनमात्रेणावतिष्ठते सः परमहंसः।
यत्र कुत्र तिष्ठति किङ्करोति।केवलद्वादशमहावाक्यविवरणङ्करोति। किं विवररणङ्को विचारस्तन्महावाक्यङ्किदृशं तत्रोपपादयति वाक्यानि।आदौ ऋग्वेदस्य प्रज्ञानं ब्रह्माहं ब्रह्मास्मीति यजुर्वेदस्य तत्त्वमसीति सामवेदस्यायमात्मा ब्रह्मेत्यथर्ववेदस्य। अहं ब्रह्मास्मिति यत्परंब्रह्मेत्यादिमहावाक्यैर्ब्रह्मविचारः ।

1 comment :

  1. Corrections
    विचारस्तन्महावाक्यङ्किदृशं = विचारस्तन्महावाक्यङ्कीदृशं
    ब्रह्मास्मिति = ब्रह्मास्मीति

    ReplyDelete